Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy Policy)

Обща информация
От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
 
В качеството си на администратор на лични данни ТМТ ЕООД, отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.
 
Информация относно Администратора на лични данни
1. Наименование ТМТ ЕООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ :148007009
3. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Калитин 24, адрес на търговски обект гр. Варна, кв. Младост бл. 113 вх.5А 
4. Данни за кореспонденция: гр. Варна, кв. Младост бл. 113 вх.5А 
5. E-mail: office@tmt.bg
Информация относно компетентния надзорен орган
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg
 
ТМТ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 
 
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Чл. 1. (1) ТМТ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на софтуерни и хардуерни услуги въз основа на следното:
● Изпълнение на задълженията на ТМТ ЕООД по договор с Вас;
● Изрично получено съгласие от Вас при запитване чрез сайта на ТМТ ЕООД чрез формата за контакт
● За целите на легитимния интерес на ТМТ ЕООД.
 
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
Чл. 2. (1) ТМТ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за запитване чрез сайта на ТМТ ЕООД, включително за следните цели:
● индивидуализация на страна по договора;
● счетоводни цели;
● защита на информационната сигурност;
● обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 
(2) ТМТ ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
● законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
● ограничение на целите на обработване;
● съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
● точност и актуалност на данните;
● ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
● цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, ТМТ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:
● изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
 
Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява ТМТ ЕООД?
Чл. 3. (1) ТМТ ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:
● Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор
(2) ТМТ ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
● Данни: Ваши индивидуализиращи данни:  Имена по лична карта или паспорт, ЕГН/ЛНЧ, гражданство, номер на лична карта/валиден национален документ за самоличност, адрес, имейл и телефон.
○ Цел, за която се събират данните: 1) изпълнение на договор с търговски партньор и неговото администриране;;
○ Основание за обработка на личните Ви данни – договорно основание
● Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да направите запитване за чрез сайта на ТМТ ЕООД: https://www.tmt.bg/contacts/, трябва да попълните онлайн формуляр които изисква: име, имейл и телефон.
○ Цел, за която се събират данните: Запитване за информация относно дейностите и услугите на ТМТ ЕООД.
○ Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и политиката за защита на личните данни на уебсайта Вие давате ясно изразено съгласие личните ви данни да бъдат обработени за съответната цел.
● Други данни, които ТМТ ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт, ТМТ ЕООД събира данни за използвания IP адрес.
○ Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
○ Основания за обработка на данните: IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
● Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
○ Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги.
○ Основание за обработка на личните Ви данни – При сключването на писмен договор, между ТМТ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
(3) ТМТ ЕООД  не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
● разкриват расов или етнически произход;
● разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
● генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни са събрани от ТМТ ЕООД  от лицата, за които се отнасят.
(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
 
Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл. 4. (1) ТМТ ЕООД  съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от изискванията на приложимото законодателство за съответния предвиден срок. След изтичането на този срок, ТМТ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
(2) ТМТ ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на ТМТ ЕООД или друго.
 
Предаване на вашите лични данни за обработване
Чл. 5. (1) ТМТ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) ТМТ ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.
 
 
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 
 
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 
Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ТМТ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на онлайн формуляр или чрез искане в свободен текст.
(2) ТМТ ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
 
Право на достъп
Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от ТМТ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) ТМТ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ТМТ ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
 
Право на коригиране или попълване
Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до ТМТ ЕООД.
 
Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от ТМТ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ТМТ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
● личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
● Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
● Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
● личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
● личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо ТМТ ЕООД;
● личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) ТМТ ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
● за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
● за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
● по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
● за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
● за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до ТМТ ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация 
(4) ТМТ ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
 
Право на ограничаване
Чл. 10. Вие имате право да изискате от ТМТ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
● оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ТМТ ЕООД да провери точността на личните данни;
● обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
● ТМТ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
● Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ТМТ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.
 
Право на преносимост
Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на ТМТ ЕООД, с искане по имейл.
(2) Вие можете да поискате от ТМТ ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
 
Право на получаване на информация
Чл. 12. Вие можете да поискате от ТМТ ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. ТМТ ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
 
Право на възражение
Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ТМТ ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
 
Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 14. (1) Ако ТМТ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) ТМТ ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
● е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
● е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
● уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
 
Лица, на които се предоставят личните ви данни
 
Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.
 
Други разпоредби
Чл. 16. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg
Чл. 17. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
Чл. 18. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.
Чл. 19. Какво са бисквитките?
Уеб сайтовете използват бисквитки, за да предложат персонализиране на потребителите и да събират информация за използването на уеб сайта. Много уеб сайтове използват бисквитки и за съхраняване на информация, която се използва за съгласуване между секциите на сайта, например кошница за пазаруване или персонализирани страници. При надежден уеб сайт, бисквитките могат да подобрят разглеждането, разрешавайки на сайта да научи какви са вашите предпочитания или позволявайки ви да пропуснете задължителното влизане с потребителско име и парола при всяко посещение на уеб сайта. Някои бисквитки обаче, например тези, които се записват от рекламни банери, могат да нарушат вашата поверителност, като проследяват сайтовете, които посещавате. Повече информация вижте тук.