Промени в дневниците по ДДС, относно отразяването на доставките с нулева ставка за брашно и хляб от 26.07.2022 год. по ЗДДС

Отчитане на продажбите на хляб и брашно в програма Янак

Промени в дневниците по ДДС, относно отразяването на доставките с нулева ставка за брашно и хляб от 26.07.2022 год. по ЗДДС:

За издадени фискални бонове/системни бонове, включително разширените фискални бонове, за доставките на хляб и брашно по ал. 2 и 3 регистрираното лице съставя отчет за извършените продажби по реда на чл. 119, ал. 2, 3 и 4 от Закона за данък върху добавената стойност. Издадените отчети се отразяват в дневника за продажби в колона 3 „Вид на документа“ за хляб с код „84“, а за брашното с код „85“.

Тъй като брашното и хляба са стоки с 0% ДДС от група А, то при автоматичното осчетоводяване няма начин да се направи разделяне на оборотите от хляб и брашно и да се осчетоводят в различни графи. Поради тази причина в програма Янак е създадена възможност да се създадат две групи ДДС от група А с 0%.

(още…)
Верификация лекарства

Националната система за верификация

На 9 февруари 2019 година у нас стартира Национална Система за верификация на лекарствата. Тя е изключително полезна за всички–производители, търговци-аптеки и пациенти. Целта на тази система е да не се допускат фалшиви медикаменти на пазара.

(още…)