Отчитане на продажбите на хляб и брашно в програма Янак

Промени в дневниците по ДДС, относно отразяването на доставките с нулева ставка за брашно и хляб от 26.07.2022 год. по ЗДДС:

За издадени фискални бонове/системни бонове, включително разширените фискални бонове, за доставките на хляб и брашно по ал. 2 и 3 регистрираното лице съставя отчет за извършените продажби по реда на чл. 119, ал. 2, 3 и 4 от Закона за данък върху добавената стойност. Издадените отчети се отразяват в дневника за продажби в колона 3 „Вид на документа“ за хляб с код „84“, а за брашното с код „85“.

Тъй като брашното и хляба са стоки с 0% ДДС от група А, то при автоматичното осчетоводяване няма начин да се направи разделяне на оборотите от хляб и брашно и да се осчетоводят в различни графи. Поради тази причина в програма Янак е създадена възможност да се създадат две групи ДДС от група А с 0%.

В програма Янак има въведени 8 данъчни групи. Буквата на групата и процента на ДДС-то може да се редактира както и да се добави описание. Това описание ще Ви помогне да се ориентирате при определяне на ДДС групата на стоката и в последствие при анализиране на справката за отчитане на продажбите.

За да направите това следвайте стъпките:

1.Редактирайте първата група А и добавете в описанието „Хляб“.

2.Редактирайте пета група „Д“ и нея също я направете с индекс „А“ – 0%. В описанието напишете „Брашно“.

3.Селектирайте всички стоки от вид Хляб и им задайте група „А – хляб“ за доставки и за продажби.

4.Селектирайте всички стоки от вид Брашно и им задайте група „А-брашно“ за доставки и за продажби.

5.Във фискалният апарат, когато продавате от двете стоки, в бона ще се изпише ДДС група А на два реда: първия ред за хляба, втория за брашното. В дневния отчет оборота по група А ще бъде сумиран.

В програма Янак, в Справка по документи има добавени 16 колони, по две за всяко ДДС. Първата колона показва „Данъчна Основа със ставка в група А“ – в тази колона ще покаже оборота от тази група. Втората колона ще покаже „ДДС в група А – 0%“, където се изписва натрупаното ДДС от продажба на стоки с това ДДС. По аналогичен начин се показват оборотите и ДДС-тата на всички данъчни ставки.

Справката ще започне да работи от деня на получения ъпдейт, т.е. няма да работи за стар период! Ъпдейта с тези новости е пуснат на дата 12.08.2022 год.