ОБЩИ УСЛОВИЯ

Последна актуализация на : 26.03.2021 година.

TMT.BG е онлайн магазин, собственост на ТМТ ЕООД.

Чл.1.ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

(1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ТМТ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 148007009, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу  ПОТРЕБИТЕЛИ, на сайта tmt.bg.

 (2) С тях се уреждат правилата за използване на електронния магазин www.tmt.bg, както и правилата за сключване на договор от разстояние за покупко-продажба на стоки или услуги между ДОСТАВЧИКА И КЛИЕНТИТЕ/ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  на tmt.bg.

 (3) Общите условия се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители.

 (4) Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица. Търговецът ТМТ ЕООД не носи отговорност за достоверността, точността, пълнотата на съдържанието на сайтовете, към които tmt.bg препраща.

(5) Общите условия влизат в сила от момента, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ осъществи достъп за пръв път до tmt.bg или създаде потребителски Профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на Услугите и ресурсите на tmt.bg и са валидни до заличаването (изтриването) на Профила на ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ и/или преустановяване използването на Уебсайта. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИНТЪТ е отговорен за действията си във връзка с използването на Уебсайта и след закриване на потребителския му Профил.

(6) Общите условия могат да се променят или да се актуализират периодично по преценка на Търговеца, за което ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ ще бъде уведомен. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в Уебсайта. Ако не сте съгласни с направените промени или не сте удовлетворени от предлаганите от сайта или онлайн магазина стоки и услуги, можете по всяко време да преустановите използването на tmt.bg и да изтриете своя Профил.

(7) Достъпът до Уебсайта и използването му ще се счита за изразено съгласие от ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ с настоящите Общи условия.

(8) С натискане на бутона „Поръчка” КЛИЕНТЪТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Чл.2  ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Информация съгласно Закона за електронна търговия и Закона за защита на потребителите :

(1)Наименование на Търговеца: ТМТ ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.”Подп.Калитин” вх.24

Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна, кв. Младост бл. 113 вх.5А срещу входа на Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” – Варна

Данни за кореспонденция: гр. Варна, кв. Младост бл. 113 вх.5А срещу входа на Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” – Варна

 • на телефонен номер :  052 313350
 • чрез формата за контакт, достъпна тук;
 • на имейл адрес: office@tmt.bg

(2)Вписване в публични регистри: 

ЕИК: 148007009

ДДС регистрация: BG148007009

(3)Надзорни органи: 

1.Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

2.Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Чл.3 ОСНОВНИ ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

 • ПОТРЕБИТЕЛ” или „КЛИЕНТ” – всеки, който е поръчал стоки/услуги за закупуване от онлайн магазина www.tmt.bg.
 • ПОРЪЧКА” – избраните стоки/услуги от клиента, които следва да  заплати.
 • “ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА” или  „САЙТ”- www.tmt.bg домейни: tmt.bg
 • “СЪДЪРЖАНИЕТО” има следната дефиниция:
 • Цялата информация на Интернет страницата, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство;
 • Съдържанието на всички електронни писма, изпратени до ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ от tmt.bg, посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;
 • Всякаква друга информация към ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ, получена от служител на tmt.bg, независимо от начина на комуникация;
 • Информация, свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от tmt.bg в даден период;
 • Информация свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от трети лица с които tmt.bg има установено партньорство в определен период;
 • Информация, касаеща tmt.bg или каквато и да е информация с източник tmt.bg;
 • “УСЛУГА” – Електронна търговска услуга, извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на клиента възможността да закупува продукти и/или услуги, използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние (напр. телефон, стандартно писмо, интернет, електронна поща и др.).
 • “ПРОФИЛ” – елемент, състоящ се от e-mail адрес и парола, които позволяват само на един ПОТРЕБИТЕЛ да достига до ограничени части на Интернет страницата и чрез който са достъпни УСЛУГИТЕ.
 • “ДОКУМЕНТ” – настоящите общи условия.
 • “ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ” – всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на доставчика до потребителя като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си.
 • „ТРАНЗАКЦИЯ” – събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга от страна на tmt.bg към КЛИЕНТ.
 • „РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРЪЧКА”– уведомление към клиента, че поръчката е регистрирана в платформата на електронния магазин tmt.bg и е в статус за обработка.
 • „ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА” – уведомление към клиента, че е налице съгласие Доставчика да се обвърже и ангажира с изпълнението на поръчката.
 • „ДОСТАВЧИК/ПРОДАВАЧ” – ТМТ ЕООД  в качеството си на собственик на tmt.bg.

ЧЛ.4 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

(1). Общите условия на tmt.bg са задължителни за всички посетители на САЙТА. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от ТМТ ЕООД в качеството му на собственик на сайта по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ.

Във всеки един случай на промяна на общите условия, ТМТ ЕООД ще информира за промените КЛИЕНТИТЕ си чрез публикуването им в САЙТА. В този смисъл Вие като ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на САЙТА при всяко негово ползване.

(2). Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте :

(а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и

(б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно

(3). Достъпът до Услугите е възможен, само и изключително, чрез публично достъпната Интернет страница www.tmt.bg.

(4). Чрез използването на Интернет страницата  ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ еднолично е отговорен за всички последствия настъпили от това използване. Освен това, ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ е отговорен за всякакви имуществени, интелектуални, електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на Интернет страницата всяко друго лице с което tmt.bg има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.

(5). Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ не е съгласен и / или не приема и / или отмени своето съгласие за този документ, той / тя се отказва от достъп до услугите, които tmt.bg предлага чрез своята Интернет страница.

(6). ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ така, както е наличен по това време.

(7). ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ може по всяко време да се съгласи и приеме документа така, както е наличен по това време.

(8). За да упражни това си право, ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ може да се свърже с tmt.bg чрез формите за контакт на сайта.

 (9). ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ не може да оттегли съгласието си с обратно действие за този документ, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички, дължими по договор, средства към tmt.bg.

(10). Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ е заплатил всички дължими средства и оттегли съгласието за този документ в момент на осъществяване на Поръчка, tmt.bg ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.

(11). Ако някоя от разпоредбите на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на САЙТА се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

(12). tmt.bg уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

(13). Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, са обвързващи за ТМТ ЕООД и съответно могат да бъдат коригирани по всяко време. ТМТ ЕООД не може да отговаря за вреди от евентуални явни технически грешки възникнали или допуснати в САЙТА.

(14). САЙТЪТ може да съдържа линкове към други сайтове. ТМТ ЕООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

(15). Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакти”. Продавачът се задължава съхранява и обработва получената информация съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

(16). САЙТЪТ може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции.

ЧЛ.5. НАЧИН НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

(1).Чрез регистрацията на ПОРЪЧКА в сайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КУПУВАЧЪТ се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от ПРОДАВАЧА/ДОСТАВЧИКА срещу заплащане.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ ще Ви изпрати уведомление /по електронен път (имейл) или по телефона/ за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й.

(3).В този смисъл ДОСТАВЧИКЪТ има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това КЛИЕНТА чрез имейл или по телефона. Единствената отговорност на Продавача в този случай, е да върне евентуално получената предварително сума за Стоката или Услугата.

(4).Договорът за покупко-продажба от разстояние между ДОСТАВЧИКЪТ и КЛИЕНТЪТ се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефoна му на уведомление от страна на Продавача, че потвърждава поръчката и е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.

ЧЛ.6. РЕГИСТРАЦИЯ, ПРИЕМАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ПОРЪЧКА

(1). За да използва tmt.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ следва да въведе избрани от него име и парола, с което се счита, че е приел настоящите Общи условия. Приемане на настоящите Общи условия се извършва и при финализиране на всяка поръчка от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ.

(2).КЛИЕНТЪТ може да прави Поръчки на САЙТА чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в САЙТА, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

(3).Всяка добавена в количката за покупки,  Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

(4).При извършване на регистрацията или поръчката КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави верни и актуални данни към датата на изпращането на поръчката. КЛИЕНТЪТ се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

(5).С изпращането на поръчката КЛИЕНТЪТ разрешава на ПРОДАВАЧА да се свърже с него ако това се налага във връзка с направената поръчка или сключения договор.

ЧЛ.7.ПРАВО НА ОТКАЗ

(1).ДОСТАВИЧКЪТ има право да откаже да изпълни направената от КЛИЕНТА Поръчка, за което следва да уведоми КЛИЕНТА.

(2).ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от ДОСТАВЧИКА чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ДОСТАВЧИКА тук.

*14-дневният срок започва да тече от датата на:

 • сключване на договора – при договор за услуги;
 • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца.

(3).Правото на отказ по не се прилага в следните случаи:

1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

4. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето

5. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

6. при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

7. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане. Изпълнението на договора за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер (вкл. кодове за съдържание и цифрово съдържание, което не е на материален носител), които са разпечатани след доставката, започва от момента на разпечатването и потребителят губи правото си на отказ, като изрично се съгласява с това.

8. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ

(4).Когато ДОСТАВЧИКЪТ не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(5). Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора и в случай, че вече е получил обратно стоката, предмет на договора.

(6).ДОСТАВЧИКЪТ възстановява получените суми по банков път, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ не е изразил изричното си желание за използване на друго платежно средство. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ желае сумите по отказ от Договора,  да му бъдат възстановени чрез пощенски запис/паричен превод, то таксата за услугата, която съответният куриер/пощенски оператор начислява е за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА и се определя от куриера/пощенския оператор. В случай, че стоката, за която потребителят е направил отказ от сключения договор, е заплатена с карта, възстановяването на заплатената сума се извършва единствено по същата карта, с която е платено. Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредите – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.

(7).При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ на основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. Доставчикът няма задължение да възстанови и допълнителните разходи за първоначалната доставка на стоките, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от предлаганите от Доставчика.

(8). ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока за отказ.

 (9). ДОСТАВЧИКЪТ може да задържи плащането на сумите на ПОТРЕБИТЕЛЯ докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(10). В случай доставка на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект или са с намалени промоционални цени, при упражняването на правото на отказ на ПОТРЕБИТЕЛЯТ се възстановява съответния намален размер на индивидуална цена на стоката като се вземе предвид съотношението на цените на стоките в електронния магазин когато не се купуват заедно (т.е. съотношението между ненамалените цени на стоките).

(11).ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да върне стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на стоката, ДОСТАВЧИКЪТ има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

(12). В случай на упражняване на правото на отказ от доставка на стоки,към които потребителят има предоставен бонус, счита се че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил право на отказ и по отношение на този бонус към стоката.

 (13). При връщане на стоката, Потребителят се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта (ако са издаден такива).

(14). При покупка направена от юридическо лице, се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, които отменят частично настоящите Общи условия.

ЧЛ.8.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

(1). ПРОДАВАЧЪТ има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

ЧЛ.9.СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

(1). Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание публикувани на Интернет страницата са собственост на ТМТ ЕООД или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което tmt.bg притежава разрешение за ползване.

(2). ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ не може да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва с, излага, включва, каквото и да било Съдържание в друг контекст, извън този на tmt.bg, включително всякакво съдържание от Интернет страницата извън tmt.bg, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното съгласие на tmt.bg.

(3). Всяко Съдържание, до което ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ има или получава достъп е защитено от Документа, освен ако съдържанието не е придружено от специално и надлежно издадено съгласие за ползване.

(4).Никакво Съдържание, прехвърлено към КЛИЕНТ, посредством всякакви комуникационни канали (електронни, телефон и др.) или от КЛИЕНТА чрез осъществяване на достъп, посещение или виждането му, не представлява възникване на договорно задължение за tmt.bg.

(5). Всяко използване на Съдържанието за други цели, освен изрично упоменатите в този документ или в друг, който ги придружава, ако има такъв, са забранени.

Чл.10 ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦАТА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

(1)Правилата в настоящия член от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо КЛИЕНТИ/ПОТРЕБИТЕЛИ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в tmt.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

(2). Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика  са определени в описанието на всяка стока в tmt.bg.

(3). Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

(4). Стойността на пощенските или транспортните разходи не са включени в цената на стоките. Тя се добавя при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба и преди финализиране на поръчката. Определя се съобразно ценовата листа на съответната куриерска фирма, която е избрана от КЛИЕНТЪТ/ПОТРЕБИТЕЛЯ и се предоставя като информация на КЛИЕНТА. 

(5).При неполучаване от КЛИЕНТА/ПОТРЕБИТЕЛЯ на изпратена стока повече от веднъж, Доставчикът си запазва правото да:

– начислява транспортни разходи при всяка негова следваща поръчка;

– да не предоставя правото на отказ от закупена стока за срок повече от 14 дни;

– да не предоставя подаръци към следващите поръчки на КЛИЕНТА/ПОТРЕБИТЕЛЯ;

– да отказва “Ценовата защита”, в случай, че КЛИЕНТЪТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ се позове на нея.

 (6).Информацията, предоставяна на КЛИЕНТИТЕ/ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията й в САЙТА преди сключването на договора за покупко-продажба.

(7).КЛИЕНТИТЕ/ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на САЙТА или електронна поща.

(8). КЛИЕНТЪТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че tmt.bg има право да приемa авансово плащане за сключените с ПОТРЕБИТЕЛЯ договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(9). КЛИЕНТЪТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(10). В случай, че стойността на поръчката е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на ДОСТАВЧИКА.

(11). ДОСТАВЧИКЪТ си запaзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е КЛИЕНТ/ПОТРЕБИТЕЛ до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в негова вреда. Клиентът може да се обърне към ДОСТАВЧИКЪТ, за да бъде информиран относно причините достъпът му да бъде ограничен.

ЧЛ.11 НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ, ДОСТАВКА И ИЗПЪЛЕНИЕ НА ДОГОВОРА

(1). Цените на Стоките и Услугите, обявени в САЙТА са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

(2).Цената, начинът на плащане са посочени във всяка Поръчка.

(3).Ако КЛИЕНТЪТ желае фактура е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство. Това може да бъде направено при неговата първоначална регистрация в САЙТА, както и по всяко време чрез редакция на неговия ПРОФИЛ в сайта.

(4).ПРОДАВАЧЪТ/ДОСТАВЧИКЪТ ще издаде на КЛИЕНТА фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от КЛИЕНТА.

(5).ПРОДАВАЧЪТ/ДОСТАВЧИКЪТ издава фактура за всяко плащане по Поръчка независимо дали КЛИЕНТЪТ е юридическо или физическо лице. КЛИЕНТЪТ е съгласен получаването на фактурата да става физически заедно със Стоката, както и по електронен път на e-mail, посочен от КЛИЕНТА в Профила му. В случай, че тези платежни документи не са пристигнали с пратката молим до 48 часа, да ни уведомите на имейл адреса: office@tmt.bg.

(6).С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, КЛИЕНТЪТ е длъжен непрекъснато да актуализира данните в профила си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

(7).ПРОДАВАЧЪТ се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма Спиди или Еконт на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерска фирма Спиди/Еконт, в зависимост от избора на Клиента

(8).ПРОДАВАЧЪТ ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в колета не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл office@tmt.bg и ние ще Ви го осигурим възможно най-бързо.

(9).ПРОДАВАЧЪТ ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.  Цената на доставката се определя от избраната от КЛИЕНТА куриерска фирма и се начислява допълнително към цената на стоката при приключване на поръчката.

(10). Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на ПРОДАВАЧА за извършването на съответната доставка/изпълнението на съответната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от ПРОДАВАЧА, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.

(11). В случай на онлайн плащания или плащания по банка, ПРОДАВАЧЪТ не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Същото важи и за трансакциите, които се правят към клиента, във връзка с възстановяване на пари.

Чл.12 ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

(1).Съдържанието, съгласно определението в глава „Основни термини и дефиниции“, включително, но не само, логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на САЙТА, са изключителна собственост на ТМТ ЕООД.

(2).ПРОДАВАЧЪТ има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със САЙТА, независимо дали са негови собствени или получени чрез договор, лиценз от трети страни или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

(3).КЛИЕНТЪТ няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на ПРОДАВАЧЪТ.

(4).Всякакво Съдържание, до което КЛИЕНТА има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

(5).КЛИЕНТЪТ има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на ПРОДАВАЧЪТ за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването ѝ, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор както и за нарушаване на правата на интелектуална собственост.

Чл.13. КОНТАКТ

(1). Tmt.bg публикува на Интернет страницата своите пълни и точни данни за идентификация, както и детайлите си за контакт.

(2). Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет страницата, КЛИЕНТЪТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ позволява на tmt.bg да се свърже с него, посредством наличните начини, включително и по електронен път.

(3). Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава tmt.bg да осъществи обратна връзка с КЛИЕНТА.

(4). Достъпът до Интернет страницата, използването на представената информация, посещението на неговите страници или изпращането на e-mail известия, адресирани до tmt.bg се извършва електронно, чрез телефон или други налични за Клиента средства, което представлява презумпция, че той се съгласява да получава известия от tmt.bg по електронен път и / или по телефон, включително е-mail комуникация или известия на Интернет страницата.

(5). Tmt.bg си запазва правото да не отговаря на всички искания от всякакъв вид ,получени по какъвто и да е начин (електронен път, телефон и др.).

Чл.14. БРОШУРИ И ИЗВЕСТИЯ

(1). Когато КЛИЕНТ създаде Профил на Интернет страницата, приемайки Общите условия, се съгласява, по подразбиране, също така да получава Брошури и / или Известия от tmt.bg.

(2). Цялата информация, получена от Клиент, с цел да се изпращат Брошури и / или Известия, ще бъде използвана от tmt.bg съобразно Политиката на поверителност.

(3). Отказът от получаване на Брошури и / или Известия, от страна Клиента, може да бъде направен по всяко време:

– Чрез използването на специално направената интернет връзка, която се съдържа във всяка Брошура и / или Известие.

– Чрез използване на формата за контакт с tmt.bg

Чл.15  ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

(1).ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.

(2). От съображения за сигурност на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в момента на регистрацията.

(3). ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Потребителя в електронния магазин на Доставчика.

(4). ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика.

(5). Във всеки момент, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОТРЕБИТЕЛЯТ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(6). В случай, че по някаква причина ПОТРЕБИТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ има право да приложи процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

(7). Подробно описание относно защитата и обработката на личните данни на Потребителят е налично в Политиката за поверителност.

Чл.16 ГАРАНЦИИ

(1).Гаранционните условия за всеки един от предлаганите в настоящия електронен магазин артикули са посочени в техните описания. Всеки потребител, закупил продукт от САЙТА, се приема, че се е запознал с гаранционния срок на закупения продукт и/или услуга.

(2).Когато не са оказани други забележки и системата е без гаранционен стикер:

 • За мишки, клавиатури, гаранционният срок е 3 месеца, тонколони, кутии и захранващи блокове гаранционният срок е 12 месеца.
 • Нови батерии за лаптоп са с гаранция 12 месеца, независимо от гаранционния срок на лаптоп. Батерия и захранващ адаптер на лаптоп втора употреба, таблет втора употреба, мобилен телефон втора употреба е с 1 месец гаранция, независимо от гаранционния срок на устройството.
 • При проблем с гаранционен твърд диск същия се подменя, но възстановяването на информацията не се поема гаранционно и се заплаща по цени на ТМТ ЕООД.
 • Срока на гаранцията за лазерни принтери втора употреба е 5000 отпечатани копия или месеците указани в гаранционната карта.

(3).Гаранционният сервиз и диагностика се извършва само в сервиза на фирмата.

(4).Всяка стока, закупена от tmt.bg, се изпраща към КЛИЕНТА с Гаранционна карта, в която са упоменати гаранционните условия за дадения продукт. 

(5). ДОСТАВЧИКЪТ носи отговорност само за закупените от него продукти.

(6).ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност при повреди, причинени от лош транспорт, неподходящо съхранение (в замърсени, влажни, неотоплени и др. помещения) и използване, неизправности в електрическата мрежа, удар, изпускане и природни бедствия или по други независещи от него причини.

(7).Гаранцията отпада при: превишаване на работната честота на процесора, нарушаване на конфигурацията или схемите, при използване на некачествени консумативи, при нарушен външен вид, при загубване на гаранционната карта, при опит за отстраняване на повредата от неупълномощени от ДОСТАВЧИКА лица.

Гаранцията не се отнася до повреди причинени от други модули, използвани съвместно с доставената техника.

Гаранцията не се отнася до захранващи кабели и кабели за данни като USB, PS/2, RS-232. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност при използване на нелицензиран софтуер или повреди причинени от него.

(8).Отстраняването на софтуерни проблеми не се поема от гаранцията за хардуера и се заплаща допълнително!

(9).Техника за гаранционно обслужване се приема САМО В ОРИГИНАЛНА ОПАКОВКА И С ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ КАБЕЛИ И ДРАЙВЕРИ!

(20). ПРОДАВАЧЪТ предлага всички нови Стоки на Сайта с гаранция в съответствие с гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на Стоката.

(21).По отношение на Стоките, които са доставени директно от ТМТ ЕООД, гаранционните сертификати са издадени от ТМТ ЕООД.

(22). В случай, че Купувачът не уведоми tmt.bg за липсата на гаранционeн сертификат в рамките на максимум 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката, на имейл адрес office@tmt.bg, ще се счита, че такъв е бил предоставен от ПРОДАВАЧА.

(23).КУПУВАЧЪТ е длъжен да актуализира регулярно данните в Профила си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като ПРОДАВАЧЪТ ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат. КУПУВАЧЪТ следва да има предвид, че ПРОДАВАЧЪТ няма да преиздава гаранционни сертификати, издадени въз основа на грешни или стари данни, които първият не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните продукти.

Чл.17 ОТГОВОРНОСТ

(1).Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

(2).Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

Чл.18 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

(1).Настоящите общи условия се прекратяват в следните случаи:

 –  при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

 –  по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

–  при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

          –  в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в Сайта. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

(2). ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ използва САЙТА в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

Чл.19 РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ

(1). Клиентът може да подаде жалба (оплакване) по следните начини:

 • в офиса за обслужване на клиенти в гр. Варна, жк Младост бл.113, вх.5А /партер/ като попълни жалбата (оплакването) и я предаде на служител;
 • чрез изпращане на писмо по пощата на адрес: гр. Варна, жк Младост бл.113, вх.5А /партер/
 • чрез изпращане на email на: office@tmt.bg
 • чрез в електронната система за уреждане на спорове.

Препоръчва се да се обърнете към tmt.bg, преди да подадете жалба до електронната система за уреждане на спорове.

(2)В своята жалба (оплакване) КЛИЕНТЪТ трябва да посочи:

 • името и фамилията или името на фирмата;
 • адреса на Клиента;
 • датата на подаването на жалбата (оплакването);
 • същността на жалбата (оплакването), т.е. правата на личността или законните интереси, които са били нарушени;
 • изискванията на Клиента;
 • други налични документи, свързани с жалбата (оплакването), ако е необходимо;
 • контактите на заявителя: телефонен номер или email адрес;

(3). Получените жалби се записват в регистъра на жалбите (оплакванията), който трябва да включва следните проверени данни:

 • името и фамилията на Клиента или името на фирмата;
 • адреса, посочен в жалбата (оплакването);
 • датата и начина на получаване на жалбата (оплакването), името на служителя, който е приел жалбата;
 • резюме на жалбата (оплакването);
 • датата на отговор към Клиента;
 • финалният резултат (решение) от разглеждането на жалбата (оплакването).

(4). Жалба (оплакване) няма да бъде приета или обработена, ако:

 • в жалбата (оплакването) е предоставена непълна, нечетлива или неясна информация.

(5). Жалбите (оплакванията) се обработват и отговорите се предоставят в съответствие със следния ред:

 • ДОСТАВЧИКЪТ  разглежда искането не по-късно от 15 (петнадесет) работни дни от получаването му. Ако жалбата (оплакването) не може да бъде разгледана в посочения срок , КЛИЕНТЪТ трябва да бъде информиран за причината и да бъде приканен да предостави допълнителна информация, ако е необходимо. КЛИЕНТЪТ трябва да бъде информиран кога трябва да бъде предоставен отговор на неговата жалба (оплакване).
 • След като жалбата (оплакването) е била разгледана, решението за основателността й трябва да бъде предоставено в писмен вид, т.е. КЛИЕНТЪТ получава писмен отговор.
 • Когато жалбата (оплакването) на КЛИЕНТА не е удовлетворена или е удовлетворена частично, причините за отказа да се удовлетвори жалбата (оплакването) на КЛИЕНТА, както и допълнителни средства за защита на интересите на КЛИЕНТА, включително, но не само, евентуални средства за разрешаване на спорове и права, са посочена в отговор към Клиента.
 • Отговор на КЛИЕНТА се предоставя чрез същия канал, по който е получена жалбата (оплакването), освен ако КЛИЕНТЪТ не е посочил друго.

Чл.20 ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

(1). Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

(2).Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.